Van điện từ VUVG-10 Hãng sản xuất Festo

1,080,520

Trong kho

• Can be set to internal or external
pilot air supply for manifold
assemblies with sub-base valves
• Maximum pressure 10 bar
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVG-LK, VUVG-BK)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVG-L10A-M52-RT-M3-1P3 (566437) Festo 2 tuần Download
1,080,520
VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 (566438) Festo 2 tuần Download
1,415,930
VUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3 (566439) Festo 2 tuần Download
1,713,940
VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3 (566440) Festo 2 tuần Download
1,713,940
VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3 (566441) Festo 2 tuần Download
1,713,940
VUVG-L10A-M52-RZT-M3-1P3 (566443) Festo 2 tuần Download
1,155,250
VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3 (566444) Festo 2 tuần Download
1,490,220
VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P3 (566445) Festo 2 tuần Download
1,788,570
VUVG-L10A-P53E-ZT-M3-1P3 (566446) Festo 2 tuần Download
1,788,570
VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P3 (566447) Festo 2 tuần Download
1,788,570

Menu